Pelayanan

Cerai Talak & Gugat

Cerai Talak adalah perkara yang diajukan oleh suami yang ingin mendapatkan izin untuk metalak istrinya melalui pengadilan agama, Suami berkedudukan sebagai Pemohon dan istri berked

Baca Selanjutnya
Thumbnail [200x250]

Itsbat Nikah

Itsbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memil

Baca Selanjutnya
Thumbnail [200x250]

Dispensasi Kawin

Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Baca Selanjutnya

Thumbnail [200x250]

Asal Usul Anak

Asal Usul Anak adalah penetapan pengadilan atas anak akibat dari perkawinan yang belum di sahkan secara hukum yang dapat digunakan untuk membuat Akta Kelahiran Anak.

Baca Selanjutnya
Thumbnail [200x250]

Penetapan Ahli Waris

Penetapan Ahli Waris adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris.

Baca Selanjutnya

Thumbnail [200x250]

Ijin Poligami

Permohonan Izin Poligami adalah perkara yang diajukan oleh pihak (seorang suami) yang ingin berpoligami melalui pengadilan agama. Pihak suami berkedudukan sebagai Permohon dan piha

Baca Selanjutnya
Thumbnail [200x250]

Gugat Waris

Gugat Waris adalah perkara yang diajukan oleh pihak yang ingin mendapatkan hak warisnya yang dikusai oleh pihak lain melalui pengadilan agama. Pihak yang menggugat berkedudukan seb

Baca Selanjutnya
Thumbnail [200x250]

Gugatan Harta Bersama

Gugat Harta Bersama adalah perkara yang diajukan oleh suami / isti yang ingin mendapatkan hak harta bersamanya yang dikuasai oleh pihak lain melalui pengadilan agama. Suami/Istri yang menggugat ber

Baca Selanjutnya
Thumbnail [200x250]

Perwalian

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur ol

Baca Selanjutnya
Thumbnail [200x250]

Wali Adhol

Wali adhal adalah wali yang enggan (menolak) untuk menjadi wali nikah atas perkawinan seorang wanita yang berada dibawah perwaliannya. Perkara wali adhal merupakan salah satu perka

Baca Selanjutnya
Thumbnail [200x250]

PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Jalan Tanjung Selatan Raya No. 661 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong 71571 Kalimantan Selatan